Типовая учебная программа

ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА «ЛІГА ЗАКОН»

ТИПОВА
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Інформаційні технології на прикладі систем ЛІГА:ЗАКОН»

для студентів спеціальності «Правознавство»

м. Київ – 2008 р.

ВСТУП

На сьогодні обсяг нормативної інформації, що постійно змінюється, настільки великий, що для оперативного доступу до неї, її систематизації, а також своєчасного і правильного використання все більш необхідним стає застосування спеціалізованих програмно-технічних засобів.

Саме цій меті служать інформаційні комп'ютерні правові системи, які знайшли широке розповсюдження в усьому світі. Отже, вміння користуватися такими системами стає необхідною умовою успішної роботи фахівців будь-якої сфери діяльності.

Однією із найбільш застосовуваних в Україні комп’ютерних інформаційних систем є система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН від Всеукраїнської мережі ЛІГА ЗАКОН.

Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН надають своїм користувачам:

•  допомогу в прийнятті ефективних рішень, швидко реагуючи на зміни законодавчої бази, що регламентує їхню діяльність;

•  економію часу, засобів і ресурсів при здійсненні пошуку необхідної нормативної інформації, відстеженні не тільки всіх змін і доповнень у чинних правових актах, але і поточної ділової преси;

•  зручну, інтуїтивно зрозумілу роботу з великими масивами інформації – як нормативно-правової, так і довідково-консультаційної;

•  широкі можливості для ведення аналітичної роботи з документами (створення і ведення власних добірок документів, рубрикаторів і класифікаторів; установлення характерних позначок у текстах документів і створення власних коментарів до них; установлення зв'язків між документами, створення власних оглядів тощо);

•  можливість роботи з оглядами економічної преси з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, підприємницької діяльності та ознайомлення з різноманітною довідковою інформацією;

•  можливість створення власних статистичних оглядів і звітів у будь-якому тематичному розрізі й на будь-яку часову глибину;

•  роботу з актуальною нормативною базою (тексти документів підтримуються щодня в контрольному стані, зберігаючи історію їхньої зміни і розвитку; динамічно генеруються редакції документа на задану дату);

•  можливість створювати й вести свої власні бази даних і здійснювати доступ до серверу системи з територіально віддалених філій і мобільних робочих місць.

Система якості виробництва і супроводження програмно-інформаційних продуктів ІАЦ "ЛІГА" сертифікована на відповідність Міжнародному стандарту ISO 9001 в галузі інформаційних технологій.

Цілі курсу

•  Ознайомлення студентів із системами інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, які використовуються в практичній роботі вітчизняними та іноземними фахівцями в галузі юриспруденції та економіки.

•  Підвищення навчальної, наукової і творчої активності студентів;

Завдання курсу
В результаті засвоєння матеріалу дисципліни студенти мають знати та вміти:

•  працювати із системами інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН;

•  здійснювати швидкий та ефективний пошук необхідної інформації різними способами;

•  створювати підбірки документів у власних портфелях;

•  опрацьовувати знайдені документи для подальшого їх використання в роботі;

•  користуватися сервісами систем ЛІГА:ЗАКОН

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Найменування теми Всього годин Розподіл навчального часу за видами занять

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Змістовний модуль 1
1 Огляд сімейства системи ЛІГА:ЗАКОН. Інтерфейс програми. Настройка інтерфейсу. 4 2 2
2 Пошук інформації в системах ЛІГА:ЗАКОН

16 2 8
3 Робота з документами

38

2

12

24

4 Додаткові можливості системи

12 2 6 4
Модульний контроль (контрольне завдання) 2
Всього за семестр 70 8 28 34

ЗМІСТ

Тема 1 Огляд сімейства системи ЛІГА:ЗАКОН. Інтерфейс програми. Настройка інтерфейсу.

Системи комплексного інформаційно-правового забезпечення (для компаній в цілому) та спеціалізовані інформаційно-правові системи (для окремих груп спеціалістів та служб). Інформаційне наповнення систем ЛІГА:ЗАКОН. Інтерфейс програми. Настройка інтерфейсу для конкретного користувача. Мова інтерфейсу. Способи отримання оновлень інформації систем.

Тема 2 Пошук інформації в системах ЛІГА:ЗАКОН

Види пошуку інформації: пошук за реквізитами, пошук за контекстом, за ключовими словами, ситуаціями, за динамічним навігатором, пошук термінів у термінологічному словнику.

Пошукові реквізити і правила їхнього використання. Історія пошукового поля. Довідник значень.

Нормативні документи. Законодавство України. Тематичні напрямки. БД "Судова практика". Моніторинг законодавства. Термінологічний словник. Опублікування в офіційних виданнях і періодичній пресі.

Список документів як результат пошуку. Відображення статусу документа у списку. Перегляд списку знайдених документів. Способи сортування списків. Пошук усередині списку. Динамічний навігатор як інструмент пошуку у списку. Графічне представлення зв'язків між документами в списку. Збереження і друк списків. Можливість роботи з кількома списками (за допомогою механізму "Портфелі").

Тема 3 Робота з документами

Форма представлення тексту документа. Гіпертекстові посилання. Призначення фрагментів різного кольору у тексті документів.

Додаткова панель інструментів у режимі роботи з відкритим документом.

Перегляд редакцій документа на задану дату. Індикатор редакції тексту документа. Дата набуття чинності конкретною редакцією.

Структура документа. Контекстний пошук у документі.

Друк тексту документа. Експорт тексту в Microsoft Word. Автоматизований переклад тексту документа на російську або англійську мову.

"Інформаційна картка" документа. Графічне зображення зв'язків документа. Робота із змінами в тексті документа.

Пошук терміна з тексту документа.

Механізм «зворотні зв’язки» - вихід на документи, пов’язані із фрагментом тексту.

Тема 4 Додаткові можливості системи

Контроль документа за допомогою "Референта". Створення власних пі збірок документів за допомогою Портфелів. Закладки. Створення закладок-посилань. Калькулятори. Консультації. Робота з вбудованою системою допомоги.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ

1. Вибрати шаблон для роботи «Юрист». В чому його особливість? Чи можна його редагувати?

2. Сформувати запит на пошук за реквізитами

•  за реквізитом «Вид» знайдіть усі Кодекси. Скільки таких документів?

•  За реквізитом «Категорії» знайдіть усі розпорядчі документи. Що таке розпорядчі документи? Скільки таких документів?

•  На закладці «Судова практика» виберіть усі документи за алфавітним переліком видавників – «Вищий господарський суд» з усіма синонімами цього видавника. Які назви даного видавника відображаються у переліку? Скільки знайдено документів в базі? Який документ останній? Вкажіть його вид і дату прийняття.

•  Знайдіть за реквізитами Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 року N 54 «Про затвердження форм реєстраційних карток», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 травня 2007 р. за N 447/13714

•  Занотуйте відповіді.

3. Створить список документів. Відсортуйте список за різними критеріями за допомогою Динамічного навігатора.

4. Скопіюйте весь текст в редактор Microsoft Word

5. Виведить весь текст на друк

6. Виведить частину тексту на друк

7. Створить різні види завдань для референта. Контроль документів.

8. Створити локальний портфель. Зберегти документ в портфель. Зберегти список в портфель. Відкрити документ із портфеля.

9. Знайдіть терміни «майно», «акція», «валюта України», «казус» та інші в термінологічному словнику. Знайдіть ті ж саме терміни в текстах Цивільного кодексу України, Митного кодексу України, законів України «Про цінні папери та фондовий ринок»,

10. Створити закладку-посилання.

11. Виберіть із довідника значень за групами видавника «Мінюст» з усіма синонімами. За видом документа «Наказ» і за вибраним видавником знайдіть усі документи. Скільки документів знайдено? За допомогою динамічного навігатора визначте, скільки серед них чинних на даний момент.

12. Знайдіть документи за відомими реквізитами:

•  Положення Національного банку України про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт. Коли прийняте це Положення?

•  Положення Національного банку України № 254 від 18 червня 2003 року. Що це за положення?

13. Знайдіть документи за словами з назви «фонд гарантування». Скільки таких документів у списку? Що це за документи?

14. Знайдіть визначення терміну «масова інформація». Скопіюйте визначення у Microsoft Word.

15. Зробіть список усіх законів за період з 03.12.2003 по 03.12.2004. Вилучить із списку закони, які втратили чинність або дія яких була призупинена. Перетворить цей перелік на Динамічний навігатор за тематиками. Скільки законів входить у гілку «Страхова діяльність»?

16. За допомогою "Ситуацій" визначте перелік документів, які потрібні для створення філіалу.

17. За допомогою меню пошуку по інформаційному ресурсу "Ситуації" знайдіть інформацію, що стосується зміни цільового призначення землі. Чи має значення як ми вводимо пошукові слова - повністю чи без закінчень?

18. Відкрийте зворотні зв’язки до ст. 598 Цивільного кодексу, скільки там документів? скільки серед них документів "Судової практики"? Розкладіть документи судової практики за видавниками за алфавітом, скільки серед них документів Вищого господарського суду? Який серед них останній?

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Основне призначення системи ЛІГА:ЗАКОН

2. Способи отримання оновлень баз системи ЛІГА:ЗАКОН Інформаційне наповнення системи ЛІГА:ЗАКОН

3. Які команди основного меню дублюються піктограмами панелей інструментів?

4. Як змінити мову інтерфейсу системи?

5. Як можна змінити вид лівої панелі?

6. Види пошуку в системі ЛІГА:ЗАКОН

7. Чи є різниця у режимах пошуку за реквізитами «Нормативні», «Всі документи», «Пошук у межах переліку»?

8. Що відноситься до реквізитів нормативно-правового акту?

9. Чи можна здійснити пошук лише по одному реквізиту?

10. Чи потрібно заповнювати всі реквізити документу в запиті на пошук?

11. Які способи упорядкування списків документів Вам відомі?

12. Що таке історія поля?

13. Види сортування переліку документів в системі ЛІГА:ЗАКОН

14. Які корисні дані є в інформації про документ?

15. Що означають фрагменти тексту різного кольору в документах?

16. Якщо Ви переходите у інший нормативний документ, чи завжди відкривається остання редакція документу?

17. Як включити/ виключити режим відображення структури документу?

18. Які зручності надають закладки в роботі з документом?

19. Чи можна відсотрувати список закладок?

20. як попередньо визначити кількість друкованих сторінок документу и виділеного фрагменту?

21. Що робить операція розгрупування переліків?

22. Що робить операція об’єднання переліків?

23. Яка максимальна кількість документів у переліку може зберігатися в Портфелі? Чи можна змінити цю кількість документів?

24. Де можна знайти інформацію про розміри мінімальної заробітної плати за період з 1991 року?

25. Для чого створюють завдання для Референта? Які завдання Ви знаєте?

26. Яким чином система повідомить про виконання завдання для Референта?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Руководство пользователя: Системы информационно-правового обеспечения ЛІГА:ЗАКОН. – К.: «ЛІГА ЗАКОН», 2008. – 152 с.

2. Брикайло Л.Ф. «Інформаційні технології в юриспруденції. Система ЛІГА:ЗАКОН». Навчальний посібник. – К., 2008.

Партнер проекта

Освітній портал