Типовая учебная программа

ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА «ЛІГА ЗАКОН»

ТИПОВА
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Інформаційні технології на прикладі систем ЛІГА:ЗАКОН»

для студентів економічних спеціальностей

м. Київ – 2008 р.

ВСТУП

На сьогодні обсяг нормативної та довідково-консультаційної інформації настільки великий, що для ефективного пошуку необхідних документів, відомостей або матеріалів все більш необхідним стає застосування спеціалізованих програмно-технічних засобів.

Саме для цього використовуються комп'ютерні інформаційно-пошукові системи, які знайшли неабияке поширення в усьому світі. Отже, вміння користуватися такими системами стає необхідною умовою успішної роботи фахівців будь-якої сфери діяльності.

Однією із найбільш застосовуваних в Україні комп’ютерних інформаційних систем є система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН» Всеукраїнської мережі ЛІГА ЗАКОН (далі – ЛІГА:ЗАКОН). ЛІГА:ЗАКОН надає користувачам:

•  допомогу в прийнятті ефективних рішень, швидко реагуючи на зміни законодавчої бази, що регламентує їхню діяльність;

•  економію часу, коштів і ресурсів при здійсненні пошуку необхідної актуальної нормативної та довідково-консультаційної інформації;

•  роботу з актуальною нормативною базою та можливість відстеження всіх змін і доповнень в правових актах (тексти документів підтримуються в контрольному стані, зберігаючи історію їхньої зміни і розвитку; динамічно генеруються редакції документа на задану дату);

•  зручну, інтуїтивно зрозумілу роботу з великими масивами інформації – як нормативно-правової, так і довідково-консультаційної;

•  широкі можливості для ведення аналітичної роботи з документами (створення і ведення власних добірок документів, рубрикаторів і класифікаторів; установлення характерних позначок у текстах документів і створення власних коментарів до них; встановлення зв'язків між документами, контроль за новими надходженнями очікуваних документів, змінами в конкретних документах, їх офіційним опублікуванням та вчасне повідомлення про ці події користувача);

•  можливість роботи з цілим комплексом спеціалізованих бухгалтерських ресурсів – таких, як бази «Консультації», «Форми, бланки», «Довідники» (у тому числі й «Калькулятори»), «Календар бухгалтера», «Актуальна тема», огляди преси та новинок законодавства з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, підприємницької діяльності тощо;

•  можливість створення власних статистичних оглядів і звітів у будь-якому тематичному розрізі й на будь-яку часову глибину;

•  можливість створювати й вести свої власні бази даних і здійснювати доступ до сервера системи з територіально віддалених філій і мобільних робочих місць. Система якості виробництва і супроводження програмно-інформаційних продуктів ІАЦ «ЛІГА» сертифікована на відповідність Міжнародному стандарту ISO 9001 в галузі інформаційних технологій.

Цілі курсу

•  Ознайомлення студентів із системами інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, які широко використовуються в практичній роботі фахівцями у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку.

•  Підвищення навчальної, наукової і творчої активності студентів.

Завдання курсу

В результаті засвоєння матеріалу дисципліни студенти мають знати та вміти:

•  працювати із системами інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН;

•  здійснювати швидкий та ефективний пошук необхідної інформації різними способами;

•  створювати добірки документів у власних портфелях;

•  опрацьовувати знайдені документи для подальшого їх використання в роботі;

•  користуватися сервісами систем ЛІГА:ЗАКОН.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Найменування теми Всього годин Розподіл навчального часу за видами занять
Лекції Практичні заняття Самостійна робота
Змістовний модуль 1
1 Огляд сімейства систем ЛІГА:ЗАКОН. Настройка інтерфейсу 4 2 2  
2 Пошук інформації в системах ЛІГА:ЗАКОН. Робота з документами 14 2 6 6
3 Додаткові можливості системи 8 2 2 4
4 Робота з бухгалтерськими ресурсами 44 2 18 24
Модульний контроль (контрольне завдання) 2
Всього за семестр 70 8 28 34

ЗМІСТ

Тема 1 Огляд сімейства систем ЛІГА:ЗАКОН. Настройка інтерфейсу

Системи комплексного інформаційно-правового забезпечення (для компаній в цілому) та спеціалізовані інформаційно-правові системи (для окремих груп спеціалістів та служб). Способи отримання оновлень інформації систем. Інтерфейс програми. Настройка інтерфейсу для конкретного користувача, в тому числі, мови інтерфейсу. Шаблони інтерфейсу. Інформаційне наповнення систем ЛІГА:ЗАКОН.

Тема 2 Пошук інформації в системах ЛІГА:ЗАКОН. Робота з документами

Види пошуку інформації: пошук за реквізитами, пошук за контекстом, за динамічним навігатором, за ситуаціями, нові надходження, пошук термінів у термінологічному словнику.

Пошукові реквізити і правила їхнього використання. Довідники значень. Історія пошукового поля.

Нормативні документи. Бази «Законопроекти та коментарі», «Судова практика». Ресурс «Ситуації»

Список документів як результат пошуку. Відображення статусу документа у списку. Перегляд списку знайдених документів. Способи сортування списків. Пошук усередині списку. Динамічний навігатор як інструмент пошуку у списку. Графічне представлення зв'язків між документами у списку. Збереження і друк списків. Можливість роботи з кількома списками (за допомогою сервісу «Портфелі»).

Форма представлення тексту документа. Гіпертекстові посилання. Призначення фрагментів різного кольору у тексті документів.

Додаткова панель інструментів у режимі роботи з відкритим документом.

Перегляд редакцій документа на задану дату. Індикатор редакції тексту документа. Дата набуття чинності конкретною редакцією. Робота із змінами в тексті документа.

Структура документа. Контекстний пошук у документі. Пошук терміна з тексту документа.

Закладки.

Друк тексту документа. Експорт тексту в Microsoft Word.

Автоматизований переклад тексту документа (українська, російська, англійська мови).

Інформаційна картка документа.

Графічне зображення зв'язків документа. Механізм «зворотні зв’язки» – вихід на документи, пов’язані із фрагментом тексту.

Тема 3 Додаткові можливості системи

Сервіси ЛІГА:ЗАКОН: «Портфелі», «Референти». Інформаційне бюро: гаряча лінія та бюро новин.

Робота з вбудованою системою допомоги.

Тема 4 Робота з бухгалтерськими ресурсами

База «Консультації»: інформаційне наповнення, види пошуку, матеріал «До відома».

Розділ «Підсумки тижня»: огляди преси та законодавства.

Календар бухгалтера.

База «Форми, бланки»: інформаційне наповнення, види пошуку, сервіси, матеріал «Як користуватися формами».

База «Типові договори і шаблони», в тому числі «Посадові інструкції»: інформаційне наповнення, види пошуку.

База «Довідники»: інформаційне наповнення, види пошуку.

Калькулятори: принципи роботи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ

1. Виберіть шаблон інтерфейсу «Головний бухгалтер». В чому його особливість? Для зручності роботи відредагуйте його на свій розсуд: налаштуйте ліву панель, панель інструментів, запит на пошук, виберіть прийнятні шрифти. Якщо Вам зручніше працювати з російським інтерфейсом, встановіть його.

2. Знайдіть усі листи і роз’яснення Державної податкової адміністрації за 2007 рік. Відсортуйте отриманий список за різними критеріями.

3. Знайдіть серед всіх документів ті, в назві яких є слово «прибуток». Отриманий список за допомогою Динамічного навігатора розкладіть за типами, видавниками, категоріями, тематичними напрямками, статусами, датами. Збережіть весь список у попередньо створений портфель.

4. Сформуйте запит на пошук за реквізитами для пошуку Закону «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р.

•  Відкрийте редакцію документа на 01.01.2007 р. і покажіть, якими Законами внесено зміни на цю дату, знайдіть всі змінені фрагменти, визначте дату набрання чинності останніми змінами.

•  Знайдіть в Законі першу згадку про податкову накладну, а також визначення терміна «податкове зобов’язання». Не виходячи з тексту документа, знайдіть визначення даного терміна, наведені в інших документах.

•  Виведіть частину тексту Закону на друк.

•  Скопіюйте весь текст Закону в редактор Microsoft Word.

•  Сформуйте список Законів, якими вносилися зміни в даний документ; список документів, на які посилається даний Закон; список документів, які посилаються на даний Закон.

•  Сформуйте список документів судової практики і список законопроектів, які посилаються на цей Закон.

•  Коли і в якому офіційному друкованому виданні вперше було опубліковано Закон?

•  Відкрийте зворотні зв’язки Закону. Скільки там всього документів, скільки серед них консультацій, скільки консультацій поточних, скільки архівних?

•  Збережіть документ у попередньо створений портфель.

•  Створіть завдання для референта – контролювати останню зміну Закону.

5. Знайдіть ухвалу Апеляційного суду «Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди» № 22-6226.

6. Сформуйте список всіх архівних консультацій. Скільки їх? Коли була підготовлена перша консультація?

7. Скільки всього консультацій із журналу «Вісник податкової служби України» в базі «Консультації»?

8. Знайдіть в поточних консультаціях всі матеріали, написані Іваном Чалим. Скільки з них опубліковано в журналі «Бухгалтер»?

9. Знайдіть консультації за ключовим словом «Відпустки». Знайдіть консультації за ключовим словом «Сумісники». Знайдіть консультації, до яких відносяться одночасно обидва слова: «Відпустки» та «Сумісники». Серед знайдених оберіть ті, в яких в одному абзаці зустрічаються слова «державн» та «службовц».

10. Календар бухгалтера містить інформацію про граничні терміни сплати податків, внесків, обов'язкових платежів. Яких саме, сформуйте повний перелік.

11.Знайдіть всі діючі бланки форм, скільки серед них бланків форм з формулами?

12. Знайдіть посадову інструкцію бухгалтера. В якому ще ресурсі можна її знайти?

13. Скільки прийнято на даний час національних стандартів бухгалтерського обліку (П(С)БО), в якому ресурсі наведено весь перелік прийнятих П(С)БО?

14. Знайдіть розміри прожиткового мінімуму у 2007 році.

15. Коли обов’язково проводиться інвентаризація на підприємстві? В якому ресурсі можна знайти вичерпну інформацію з цього приводу?

16. За допомогою конвертора валют перерахуйте суму 1000 англійських фунтів стерлінгів у долари США на 15 квітня 2008 року.

17. Визначте за допомогою ресурсу «Ситуації», які документи необхідно подати для відкриття банківського рахунку.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

•  Основне призначення системи ЛІГА:ЗАКОН, які спеціалізовані системи Вам відомі?

•  Розкажіть про способи отримання оновлень системи ЛІГА:ЗАКОН.

•  Які команди основного меню дублюються піктограмами панелей інструментів?

•  Як змінити мову інтерфейсу системи?

•  Як можна змінити вид лівої панелі?

•  Розкажіть про основні види пошуку в системі ЛІГА:ЗАКОН.

•  Чи є  різниця у режимах пошуку за реквізитами «Нормативні», «Всі документи», «Пошук у межах переліку»?

•  Чи потрібно заповнювати всі реквізити документу в запиті на пошук?

•  Які способи упорядкування списків документів Вам відомі?

•  Що таке історія поля, що таке історія відкриття вікон (поточна сесія)?

•  Що означають фрагменти тексту різного кольору в документах?

•  Якщо Ви переходите у інший нормативний документ, чи завжди відкривається остання редакція документу?

•  Як включити/ виключити режим відображення структури документу?

•  Які зручності надають закладки в роботі з документом?

•  Яка максимальна кількість документів у переліку може зберігатися в Портфелі? Чи можна змінити цю кількість документів?

•  Для чого створюють завдання для Референта? Які завдання Ви знаєте?

•  Які матеріали входять до бази «Консультації», на які типи вони підрозділяються?

•  Що таке Архів та Поточні консультації?

•  Яку інформацію містить розділ «До відома» в консультаціях?

•  Які способи пошуку в базі «Консультації» Вам відомі?

•  Що таке «карта форми», що таке «бланк форми»?

•  Яку корисну інформацію містить карта форми?

•  Як можна знайти необхідні бланки?

•  Для чого призначений «Календар бухгалтера», яку корисну інформацію містить цей ресурс?

•  Де можна знайти інформацію про розміри мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, податкової соціальної пільги за різні періоди часу?

•  Які розділи містить ресурс «Ситуації»?

•  Які Калькулятори Вам відомі, розкажіть про їх призначення.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

•  Руководство пользователя: Системы информационно-правового обеспечения ЛИГА:ЗАКОН. – К.: «ЛИГА ЗАКОН», 2008. – 152 с.

•  Брикайло Л.Ф. «Інформаційні технології в юриспруденції. Система ЛІГА:ЗАКОН». Навчальний посібник. – К., 2008.

Партнер проекта

Освітній портал